กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 1. รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ) : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) จํานวน 30 คน

Read more