รองศาสตราจารย์สุณีย์ ล่องประเสริฐ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสุณีย์ ล่องประเสริฐ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Sunee Longprasert

ตำแหน่งปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์

อีเมล 

ประวัติการศึกษา
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537
วิทยาศาสตร์มหา บัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2522
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2517

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2517 – 2519            วิทยาลัยครูยะลา
พ.ศ. 2519 – 2556            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลงานวิจัย

  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ เกาะพีพี และเกาะลันตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. บัณฑิตวิทยาลัย.
  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2557). การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ และปลื้มใจ ไพจิตร. (2559). แนวทางการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว  ชาวต่างชาติในอ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ เกาะพีพี และเกาะลันตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2557). การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการจัดการ, 125-141.
  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ ปลื้มใจ ไพจิตร. (2559). จริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการจัดการ, 149-171.

ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
ตำรา

  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
  • สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2556). จริยธรรมทางธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.